Za kapłana

Panie Jezu Chryste, Wiekuisty Arcykapłanie, zachowaj sługę Twego pod ochroną Najświętszego Serca Twego, gdzie nikt i nic nie może jemu zaszkodzić. Zachowaj bez skazy jego konsekrowane dłonie, które codziennie dotykają Twego Najświętszego Ciała. Zachowaj bez skazy jego usta, które codziennie są zwilżane Twoją Przedrogą Krwią. Zachowaj czyste jego serce, na którym jest odciśnięta pieczęć Twego czcigodnego Kapłaństwa. Uchroń go od wszelkiej ziemskiej zarazy. Daj mu moc, by przemieniał serca, jak przemienia Chleb i Wino. Błogosław jego pracy, aby przynosiła hojne owoce i daj mu koronę wiecznej chwały. Amen.